Årsmöte för Rörbäcks turism och fritid ekonomiska förening

Posted on

Årsmöte för Rörbäcks turism och fritid ekonomiska förening
Plats: Jämtögården
Datum: 2017-04-09
Tid: 18:00

Ärenden på ordinarie föreningsstämma
1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandens val av sekreterare
4. Godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Val av två personer att jämte stämmoordföranden, justera dagens protokoll
7. Val av två rösträknare
8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
9. Genomgång av styrelsens årsredovisning
10. Genomgång av revisorernas berättelse
11. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
12. Beslut om styrelsens förslag till resultatdisposition
13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
14. Beslut om eventuell årlig medlemsavgift till föreningen
15. Beslut om arvoden och principer för ekonomiska ersättningar till styrelsen
16. Val av styrelsens ordförande
17. Val av styrelseledamöter samt ersättare
18. Val av revisorer och suppleanter
19. Val av valberedning
20. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda frågor som angivits i kallelsen.
21. Stämmans avslutande

Välkommna önskar vi i styrelsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *